17/8/2015

Styret informerer

Vi har fått beskjed fra Oslo Kommune at det vil bli etablert kollektivfelt Fagerheimsgata 2-11. Styret klagde inn saken, men fikk ikke medhold. Dette betyr at parkeringsplasser i fagerheimgata forsvinner og kollektivfeltet blir utvidet. Vi har ikke fått beskjed om når arbeidet vil bli satt igang.

Veistrekningen omfatter nederst ved krysset Schleppegrellsgate og opp til krysset ved Sannergata, en strekning oppgitt til om lag 160 meter der berørt regulert veibredde, i henhold til reguleringsplan, utgjør 4,0 meter. Etableringen av kollektivfelt medfører omdisponering med kjørebane i veiens regulerte parkeringsfelt, holdeplass, samt mindre deler av fortau.

Søknad om rammetillatelse av 13.06.2014, med senere tilleggsdokumentasj on, godkjennes. Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav l, og har vilkår for igangsetting. Det vises for øvrig til godkjente situasjonsplaner og ansvarsretter.

I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon for:

  • Etablering av kjørebane innenfor areal regulert til parkering
  • Etablering av kjørebane innenfor areal regulert til fortau
  • Etablering av kjørebane innenfor areal regulert til holdesplass

Vennlig hilsen styret